Privacyverklaring

himmelblau.nl

Dit is de Privacy Verklaring van himmelblau.nl (hierna ook: “himmelblau.nl” of “we”, “wij” en “ons”). Je vindt onze contactgegevens helemaal onderaan deze privacyverklaring.

Met je persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer je de website van himmelblau.nl bezoekt verwerken we diverse gegevens van je. Dit doen we voor verschillende doeleinden. Hieronder lees je welke gegevens wij verwerken en voor welk doel we dat doen. Het begrip “verwerken” is overigens heel breed. De wet verstaat daar alle handelingen onder vanaf het moment van verzameling tot het moment van vernietiging. Ook het tijdelijk opslaan van jouw gegevens valt onder het begrip verwerken.

Wij nemen jouw privacy natuurlijk zeer serieus en zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Uiteraard vertellen we je in dit privacy statement ook welke rechten jij hebt en hoe je die kunt uitoefenen.

Waarom verwerken we jouw gegevens?

We verwerken jouw gegevens voor verschillende doelen. Op hoofdlijnen verwerken we jouw gegevens om jouw gebruik en gebruikservaring van de Website te optimaliseren en om ervoor te kunnen zorgen dat wij de diensten aan je kunnen leveren.

Om specifiek te zijn, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

– Om de Website goed te laten functioneren

– Om de Website te verbeteren

– Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om je (aan)vraag te kunnen behandelen

– Himmelblau verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Welke gegevens verwerken we over jou?
Himmelblau verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres, het type, de versie en de taal van je browser, de pagina’s die je op de Website bezoekt en/of de resolutie van je beeldscherm
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt op deze website, in correspondentie en telefonisch

 

Wat gebeurt er bij het doorlinken via de Website?
De Website bevat mogelijk hyperlinks waarmee je, als je erop klikt, de Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van websites van andere partijen en over de producten en/of diensten die daar worden aangeboden.

Ook weten wij niet hoe er op die andere websites met jouw gegevens wordt omgegaan. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website zijn verkregen. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de websites van andere partijen en de wijze waarop zij met jouw (persoons)gegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Himmelblau.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@himmelblau.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, een reactie.
Himmelblau wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Verstrekken wij jouw gegevens aan andere partijen?
Jouw gegevens zullen we nooit aan derden verstrekken ten behoeve van commerciële doeleinden van deze derden, zonder dat jij ons daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Tot slot
Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van je gegevens tijdens het bezoeken van de Website? Neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op. Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Himmelblau is een eenmanszaak en is gevestigd te (1018 ZV) Amsterdam, aan de Plantagekade 40.